За нас

“Бизнес център- бизнес инкубатор- Търговище” е Сдружение с нестопанска цел създадено за подпомагане на микро и малки фирми, частни земеделски стопани, безработни лица, стартиращи предприемачи и лица в неравностойно социално положение. Той е създаден като част от проект JOBS – “Заетост чрез подкрепа на бизнеса”. Стартира дейността си през месец март 2001 г., а от 23 юли 2001 г. е регистриран като неправителствена организация.

Съучредители - Община Търговище, Бюро по труда, водещи предприемачи в региона

Следствие на дългогодишната работа в полза на местната общност в “БЦ-БИ-Търговище”, се откроиха три преобладаващи сфери на дейност, които пряко кореспондират с Областната стратегия за развитие в частта инвестиране в развитието на човешкия потенциал и повишаване равнището на заетост, а именно:


Бизнес инкубиране;
Работа по програми, проекти и обучения;
Подкрепа на стартиращи предприемачи, чрез директно финансиране;

По Схемата за финансов лизинг към Проект "JOBS", от "БЦ-БИ-Търговище" са финансирани 77 стартиращи и съществуващи микро фирми с обща стойност на финансовите средства над 887 000 лв..

Поради успеха на Схемата за финансов лизинг както на местно така и на национално ниво в следствие на усърдната работа на Бизнес центровете в страната, Министерски съвет взе решение № 818 от 16 ноември 2010 г за осигуряване на устойчивост на Схемата за финансов лизинг. По инициатива на Бизнес центровете ПРООН и МТСП се създаде “Микрофинансираща институция JOBS” ЕАД към Българска банка за развитие, към която на местно ниво ще работи БЦ-БИ-Търговище. Преструктурирането на схемата за финансов лизинг ще позволи запазването на нейната цялост и осигуряване на приемственост и устойчивост на резултатите от проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса”. С прехвърлянето й към групата на ББР АД ще бъде увеличен достъпа на микро- и малки предприятия чрез привличането на допълнителен финансов ресурс.

Очакванията са чрез БЦ-БИ-Търговище на местните микро и малки предприятия да бъдат предоставени над 3 000 000 лв.

През 2001 г. “БЦ- БИ- Търговище” е регистрирано като обучаваща организация  към Национална служба по заетостта. От декември 2003 г. “БЦ- БИ- Търговище” е учебно звено “Национална мрежа за бизнес развитие” – гр. София.

От 18.02.2009 г. “БЦ- БИ- Търговище” притежава собствен Лиценз от “Национална агенция за професионално обучение и образование” за провеждане на професионални обучения по 10 професии и 12 специалности.

За периода 2001- 2010 г. в БЦ-БИ-Търговище са обучени над 1 255 души в квалификационни и професионални обучения.

Следствие на работата по програми и проекти, в полза на местната общност са привлечени средства в размер на над 550 000 лв. Средствата са получени, чрез разработени проекти по Програмите ФАР, Активни услуги на пазара на труда, Проект 100 и др., като едната част от тях са насочени към повишаване предприемаческата култура, чрез извършване на редица обучения, а другата, в директно финансиране за развитие на бизнес идеите на бенефициентите.