Приключили проекти

Име на проекта: „Изграждане на общодостъпна среда и зона за отдих“
Финансираща институция: "Фондация за реформа в местното самоуправление"
Водеща организация: БЦ – БИ – Търговище
Изпълнение: 2002 година на територията на гр. Търговище
Цели: Подобряване достъпа на хора с увреждания до сграда на БЦ-БИ-Търговище
Постигнати резултати: Изградена рампа за лица с физически увреждания, изграждане на зона за отдих.


Програма АУПТ
Име на проекта: „Активни услуги на пазара на труда“
Финансираща институция: Агенция по заетостта
Водеща организация: БЦ – БИ – Търговище
Изпълнение: 2007 година на територията на гр. Търговище
Цели: Повишаване квалификацията на безработни младежи и безработни лица над 50 години
Обучени лица: „Оператор на компютър“ – 20 лица
Постигнати резултати: обучени 20 безработни лица, 6 от тях са започнали работа след приключване на обучението


Име на проекта: „Виртуален бизнес инкубатор“
Финансираща институция: Агенция по заетостта
Водеща организация: БЦ – БИ – Търговище
Изпълнение: 2007 / 2008 година на територията на гр. Търговище
Цели: Повишаване квалификацията на 20 безработни лица от гр. Омуртаг и предоставяне на консултации на 10 новосъздадени фирми от гр. Търговище
Постигнати резултати: 10 действащи фирми и 3 лица започнали самостоятелна предприемаческа дейност


Име на проекта: „Бизнес инкубатор под наем“
Финансираща институция: Агенция по заетостта
Водеща организация: БЦ – БИ – Търговище
Изпълнение: 2007 / 2008 година на територията на гр. Търговище
Цели: Предоставяне на помещения, машини, офис оборудване и консултации на 2 новосъздадени фирми
Постигнати резултати: Постигане на устойчивост и разкриване на нови работни места


Програма ФАР
Име на проекта: „Осигуряване на заетост – реална възможност и шанс за нов старт. Да отговорим на предизвикателствата и повишените изисквания на пазара на труда“
Финансираща институция: Програма ФАР
Водеща организация: БЦ – БИ – Търговище
Изпълнение: 2006 година на територията на гр. Търговище
Цели: Повишаване нивото на квалификация на 40 безработни лица
Обучени лица: „Компютърна грамотност“ и „Английски език“ – първо и второ ниво – 20 лица
Постигнати резултати: 14 от тях са започнали работа след приключване на обучението


Име на проекта: „Предприемчивите успяват“
Финансираща институция: Програма ФАР
Водеща организация: БЦ – БИ – Търговище
Изпълнение: 2007 / 2008 година на територията на гр. Търговище
Цели: Повишаване нивото на квалификация на 30 безработни лица
Обучени лица: част от професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, „Икономист – мениджър“ и „Започни собствен бизнес“ – 30 лица
Постигнати резултати: разработени 30 бизнес плана от лицата, преминали обучение


Проект 100
Проект „Създаване на конкурентноспособни стартиращи предприятия“ (Проект 100)
Финансираща институция: Министерство на икономиката и енергетиката чрез проект JOBS
Изпълнение на проекта: 2006 година в област Търговище
Подадени заявления за участие в проекта: 168
Обучени кандидати: 61
Допуснати кандидати за разработване на бизнес план: 60
Подадени бизнес планове в конкурс за безвъзмездно финансиране по проекта: 45
Бр. одобрени бизнес планове: 16
Бр. регистрирани фирми: 16
Финансирани дейности: 7 производствени фирми (опаковка на картон, производство на олио, пластмасови изделия, мебели, производство на лампи, машиностроене) 3 туристически фирми, 2 ИТ фирми, 3 фирми за услуги ( сушилня, фирма за енергийна ефективност и фирма за технически услуги)


Проект „Екипи на колела”
БЦ работи по проекта от февруари 2007 г.
Предоставят се услуги на земеделски производители в 47 населени места в област Търговище
Проведени 43 семинара и тематични срещи
Предоставени 1184 информационни услуги и 692 консултантски услуги
Разработени 18 бизнес плана за кандидатстване за финансиране, 12 от тях са получили финансиране (20от ГФМК и 10 от ДБТ)


Проект “Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население”
Компонент “Създаване на стабилна заетост чрез подкрепа на бизнеса”
Финансираща институция: програма ФАР, българското правителство, ПРООН
Водеща организация: БЦ/БИ Търговище, дейности в Община Омуртаг
Срок на изпълнение: 2004-2006 г.
Цели: Поощряване на социалната и икономическа интеграция на граждани от етнически малцинства в неравностойно положение, насърчаване на добри междуетнически отношения и подобряване на условията на живот на малцинствени общности
Постигнати резултати: подпомогнати 12 предприемачи с достъп до финансиране (1 по схемата за финансов лизинг, 2 към Гаранционен фонд за микрокредитиране и 9 към Дирекция “Бюро по труда”), обучени 33 безработни в курс “Започнете собствен бизнес”, създадени 15 работни места.


Проект „Укрепване на общинския капацитет за идентифициране и подготовка на партньорски проекти, които да бъдат финансирани по Структурните фондове на ЕС”
Финансираща институция: Посолството на Великобритания, ПРООН
Водеща организация: НМБР
Партньор: БЦ /БИ /Търговище
Срок на изпълнение: 2006 г./2007 г.
Цели: Изграждане на капацитет в общините, бизнеса и НПО за ефективни партньорства при идентифициране и разработване на проекти, които да се финансират от СКФ.


Проект „Социално съфинансиране в подкрепа на предприемачеството в Община Търговище”
Финансираща институция: Международна организация на труда
Водеща организация: Клуб на НСО
Партньор: БЦ /БИ /Търговище
Срок на изпълнение: 2009 г.
Цели: Извършване на обучения и консултации с цел стартиране на собствен бизнес

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: „Твоят успех е в твоите ръце“
Финансираща институция: Агенция по заетостта - ОП РЧР
Водеща организация: БЦ – БИ – Търговище
Изпълнение: Май 2012 г. / Август 2013 г.
Цели: Извършване на професионално обучение, включване в стажуване на успешно завършилите професионалните обучения
Постигнати резултати: обучени 24 безработни лица, на 20 от тях осигурено стажуване.