Лизинг

Размер: от 1 500 до 25 000 евро или равностойността им в лева, без ДДС. 

Цел на лизинга:   закупуване на индустриално оборудване;

 закупуване на транспортно оборудване;

 закупуване на земеделска техника;

 закупуване на друго оборудване; 
Собствено участие: минимум 20%;
Срок на лизинга: от 12 до 60 месеца;
Гратисен период: до 6 месеца през първата година и до 3 месеца през следващите години;
Валута: лева или чуждестранна валута;
Начин на погасяване: анюитетни погасителни вноски включващи главница и лихва;
Лихвени условия: годишна лихва от 11.05 % до 13.30 % формирана от базисен лихвен процент + надбавка /0.75% – 3%/ в зависимост от риска за BGN /лева/ или чуждестранна валута;
Такси и комисиони: такса разглеждане искане за лизинг – 50 лева;
    такса за управление на предоставен лизинг /еднократно/ – 2%;
    такса за предсрочно погасяване: 2%;
Обезпечение:
    вписване на лизинговия договор в ЦРОЗ;
    запис на заповед подписан от всички участници;
    поръчителство на трети платежоспособни лица;
   
Допълнителни условия:
застраховка в полза на МФИ ДЖОБС ЕАД - ежегодна;