Кредит за оборотни средства

          Размер: от 1 500 до 25 000 евро или равностойността им в лева;

Цел на кредита: Предоставянето на оборотни средства за нуждите на бизнеса на кредитоискателя;
Срок на кредита: от 3 до 24 месеца;
Гратисен период: по договаряне, в зависимост от очакваните постъпления за погасяване на кредита;
Валута: лева или чуждестранна валута;
Начин на погасяване:   анюитетни погасителни вноски включващи главница и лихва;  
на равни месечни вноски по главницата;
кредит със свободни вноски по главница; 
Лихвени условия: годишна лихва от 11.05 % до 13.30% формирана от базисен лихвен процент + надбавка /0.75% – 3%/ в зависимост от риска за BGN /лева/ или чуждестранна валута;
Такси и комисиони: такса разглеждане искане за кредит – 50 лева;
     такса за управление на предоставен кредит – 0.5% на година;
     комисионна ангажимент – 2% на годишна база;
     такса за предсрочно погасяване: 2%;
Обезпечение:
   особен залог на движимо имущество;
   ипотека на недвижим имот;
   особен залог на вземания;
   запис на заповед подписан от всички участници;
   поръчителство на трети платежоспособни лица;
   банкови гаранции;
   залог на търговско предприятие;
   залог на парични средства;
   залог на ценни книжа и др.;
Допълнителни условия:
застраховка в полза на МФИ ДЖОБС ЕАД - ежегодна;