Кредит за инвестиции

Размер: от 1 500 до 25 000 евро или равностойността им в лева, без ДДС. Дължимият ДДС за инвестиционния проект се заплаща от кредитополучателя;
Цел на кредита: придобиване на дълготрайни активи / недвижими имоти, машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар/;
Собствено участие: минимум 10% от стойността на одобрения от МФИ инвестиционен проект, без ДДС;
Срок на кредита: от 12 до 60 месеца;
Гратисен период: до 12 месеца;
Валута: лева или чуждестранна валута;
Начин на погасяване: анюитетни погасителни вноски включващи главница и лихва или на равни месечни вноски по главницата;
Лихвени условия: годишна лихва от 11.05 % до 13.30 % формирана от базисен лихвен процент + надбавка /0.75% – 3%/ в зависимост от риска за BGN /лева/ или чуждестранна валута;
Такси и комисиони: такса разглеждане искане за кредит – 50 лева;
    такса за управление на предоставен кредит – 0.5% на година;
    комисионна ангажимент – 2% на годишна база;
    такса за предсрочно погасяване: 2%;
Обезпечение:
   особен залог на движимо имущество;
   ипотека на недвижим имот;
   особен залог на вземания;
   запис на заповед подписан от всички участници;
   поръчителство на трети платежоспособни лица;
   банкови гаранции;
   залог на търговско предприятие;
   залог на парични средства;
   залог на ценни книжа и др.;
Допълнителни условия:
застраховка в полза на МФИ ДЖОБС ЕАД - ежегодна;