Финансиране

Като част от групата на “Българска банка за развитие” чрез "Микрофинансираща институция Джобс", „Бизнес център- Бизнес инкубатор- Търговище”, възобнови дейността по отпускане на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и транспортни средства.
От началото на 2012 година са в сила и нови финансови продукти- отпускане на кредити за оборотни и инвестиционни цели.

Кредит за инвестиции

Кредит за оборотни средства

Лизинг